Julkaisut

Tuotteet ympäristövaatimusten mukaisiksi – opas (2015)

Tuotteita koskeva ympäristölainsäädäntö muuttuu yhä haastavammaksi, kun uusia ympäristövaatimuksia tulee lisää, ja uusia tuoteryhmiä liitetään mukaan jo olemassa oleviin säädöksiin. Esimerkiksi energiaa käyttävien tuotteiden Ecodesign-direktiivin alaiset tuotekohtaiset asetukset laajenevat uusiin tuotteisiin, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa yhä useamman valmistavan teollisuuden yrityksen toimintaan.

Olemassa olevan ympäristölainsäädännön hahmottaminen on työlästä pk-yrityksille, puhumattakaan tulevan lainsäädännön seuraamisesta ja siihen valmistautumisesta. Näin siitäkin huolimatta, että tietoa on hyvin saatavilla niin kotimaisista kuin EU-lähteistäkin.  Tieto on tosin pieninä palasina maailmalla, sillä asiantuntijat ja viranomaiset ovat tyypillisesti erikoistuneet johonkin osa-alueeseen. Usein haasteeksi nouseekin se, kenen puoleen pitäisi missäkin asiassa kääntyä, tai mistä löytyy tietoa juuri tiettyyn asiaan liittyen.

Tähän oppaaseen on koottu tuotteiden ympäristövaatimuksiin liittyviä asioita kansantajuiseen ja helposti hyödynnettävään muotoon. Tavoitteena on ollut kertoa asioista niin, että myös muut kuin alan asiantuntijat ymmärtävät, mitä eri direktiivit, asetukset ja suositukset tarkoittavat käytännön yritystoiminnan kannalta.

Tuotteiden ympäristövaatimukset muodostavat erittäin laajan kokonaisuuden, jota tässä oppaassa on rajallisen tilan vuoksi ollut pakko käsitellä hyvin pintapuolisesti. Tavoitteena on ollut antaa oppaan lukijalle yleiskuva ympäristövaatimusten kentästä ja viitoittaa tietä eteenpäin syvällisemmän tiedon lähteille. Erityisesti oppaan sähköinen versio auttaa lukijaa löytämään lisätietoa viranomaisten, etujärjestöjen, standardointiorganisaatioiden ja Euroopan komission sivuilta.

Oppaaseen koottiin myös mielenkiintoisten suomalaisyritysten kokemuksia ja käytäntöjä tuotteiden ympäristövaatimusten hallinnasta. Yritysesimerkit osoittivat, että vaikka kaikki yritykset ja toimialat ovat erilaisia, yritykset painiskelevat saman tyyppisten haasteiden kanssa. Muiden yritysten esimerkit kiinnostavat ja kokemuksia halutaan jakaa, mutta aikaa niiden jakamiseen on hektisessä kvartaalitaloudessa vaikea löytää – varsinkin kun monissa yrityksissä resurssien määrä on pikemminkin vähentynyt kuin kasvanut.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset ovat panneet merkille tuotteisiin liittyvien ympäristövaatimusten kasvun viime vuosina. Saman suuntauksen uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina, joten yritysten on syytä varautua siihen, että osaamiseen ja resursseihin on panostettava. Kaikilla haastatteluilla yrityksillä merkittävä osa (monilla suurin osa) liikevaihto tulee muista EU-maista, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta ja jatkossa myös Etelä-Amerikasta, joten työmäärä helposti kertautuu. Tiedossa on siis työntäyteisiä vuosia tuotteiden ympäristövaatimusten parissa työskenteleville.

Oppaan voi ladata tästä: Tuotteet ympäristövaatimusten mukaiseksi (opas)

 

Ympäristölainsäädännön velvotteiden kustannukset (2014)

Teknologiateollisuus selvitti jäsenyrityksiin kohdistuvien lainsäädännön velvoitteiden sekä vapaaehtoisten toimien aiheuttamia kustannuksia yrityksille. Projekti ja sen osaprojektit rajattiin toimialoihin, joihin kohdistuu eniten velvoitteita: konepaja- ja metallituoteteollisuuteen, sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen sekä metallinjalostajiin.

Selvitykset perustuvat kirjallisuustutkimukseen, sähköiseen kyselyyn yrityksille sekä yrityshaastatteluihin. Projektin tiivistelmän voi lukea tästä.

Hankkeeseen sisältyi kolme rajatumpaa osaprojektia:

 • RoHS-REACH
  Osaprojektissa tarkasteltiin RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen aiheuttamia kustannuksia ja taakkoja sekä säädösten päällekkäisyyksistä aiheutuvia kustannuksia.
   
 • Ympäristönsuojelulaki, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, lainsäädäntöjen päällekkäisyydet sekä lupaprosessit
  Osaprojekti selvitti ympäristösuojelulainsäädännön aiheuttamia kustannuksia yrityksille sekä siihen liittyviä taakkoja, sekä eri lakien päällekkäisyyksistä aiheutuvia kustannuksia.
   
 • Tuotteiden ainerajoitusten vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen
  Osaprojekti selvitti ainerajoituksia sisältävän lainsäädännön, erityisesti REACH-asetuksen, vaikutuksia jätteiden hyödyntämiseen.

 

Energiatehokkuus Venäjällä (2014)

Venäjä on yksi maailman johtavista energiamahdeista ja neljänneksi suurin energian tuottajamaa. Energiatehokkuus Venäjällä -tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa Venäjän energiatehokkuuden tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

Energiatehokkuus on noussut kärkeen Venäjän poliittisella agendalla, koska Venäjällä on suuri potentiaali energiatehokkuudessa, sekä energiakustannusten alentamisen että ympäristön kehittämisen kannalta. Kun ymmärretään Venäjän 

tulevaisuuden energiatehokkuussuunnitelmat, tunnistetaan helpommin maan tarjoamat liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet.

Teknologiateollisuus ry selvitti Venäjän energiatehokkuuslainsäädäntöä, siihen liittyviä vaatimuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Selvitykset toteutti Finpro.

Vuonna 2011 energian hinta saavutti Venäjän teollisuudessa USA:n tason. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, hinnan arvioidaan nousevan 1,5 kertaa suuremmaksi kuin USA:ssa vuoteen 2015 mennessä. Venäjällä panostetaankin koko ajan enemmän energian tehokkaampaan käyttöön.

Projektin käytännönläheinen lähestymistapa aiheeseen takaa yritykselle kontakteja ja tarpeellisia linkkejä.

 

 

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta (2013)

Yritysedustajista koottu Teknologiateollisuuden ympäristötyöryhmä halusi saada tietoa materiaalitehokkuuden toteutumisesta jäsenyrityksissämme ja levittää hyviä käytäntöjä edelleen. Työryhmän aloitteesta tehtiin ensin materiaalitehokkuuskysely syksyllä 2012 ja sen jatkoksi julkaisu materiaalitehokkuuden painopisteistä.

 

Nyt käytettävissä oleva Teknologiateollisuuden materiaalitehokkuusjulkaisu perustuu yritysten edustajien tärkeinä pitämiin painotuksiin. Kysely on julkaisun tausta-aineistoa ja tukee valittuja viestejä. Julkaisu tuo esille tuoreita näkökulmia ja esimerkkejä teknologiateollisuuden materiaalitehokkaista tuotteista ja palveluista sekä toiminnasta. Halusimme erityisesti nostaa esiin hyviä yritysesimerkkejä ja konkreettista materiaalitehokkuuden toteutumista yritysten arjessa.

 

 

 

 

 

Katsaus kansainväliseen ympäristölainsäädäntöön (2012)

Kansainväliset ympäristösopimukset ovat tärkeitä työkaluja maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnassa. Ne asettavat yhteiset pelisäännöt ja päämäärät globaalille ympäristönsuojelulle ja niillä on tärkeä rooli myös kestävän kehityksen kontekstissa.

 

Julkaisu toimii katsauksena kansainvälisiin ympäristösopimuksiin ja niitä täsmentäviin pöytäkirjoihin. Ajankohtaiset ympäristöasiat on esitetty tiiviisti kestävän kehityksen näkökulmasta, ja se sisältää paljon hyödyllisiä esimerkkejä. Julkaisu on tarkoitettu Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille helpottamaan lainsäädännön kehittymisen seuraamista. Julkaisu on hyödyllinen tietolähde myös muille sidosryhmille.

 

Katsaus on ladattavissa pdf-muodossa täältä>>

 

(Tiivistelmä)

 

 

 

REACH, RoHS ja GHS - Selvitykset Kiinan ja Intian kemikaalilainsäädännöstä (2012)

Sekä Kiina että Intia ovat suomalaisten yritysten tärkeää markkina-aluetta, ja monilla yrityksillä on näissä maissa toimintaa, joka vaatii tietoa ympäristöasioista. Paikallisella ympäristölainsäädännöllä on merkitystä, kun suomalaiset yritykset suunnittelevat tuotteiden vientiä, materiaalien ja 

osakokoonpanojen tuontia tai tuotannon käynnistämistä Kiinassa tai Intiassa.

 

Teknologiateollisuus ry selvitti kansainvälisesti toimivien suomalaisyritysten pyynnöstä ympäristölainsäädännön kehitystä Kiinassa ja Intiassa, että yritysten olisi helpompi toimia ja tehdä päätöksiä. Selvitykset toteutti Finpro.

 

Kiinassa ympäristöasioihin kiinnitetään paljon huomiota ja kemikaalilainsäädäntö lähestyy eurooppalaista tasoa. Tähän vaikuttavat Kiinan teollisen tuotannon voimakas kehittyminen sekä maan vientimarkkinoiden tärkeys.

 

Intian vientimarkkinat ovat vasta kehittymässä. Kemikaalilainsäädäntö on hajanaisempaa ja usein myös suomalaisille yrityksille haasteellista seurata.

 

Raportit ovat ladattavissa pdf-muodossa tästä:

 

 

RoHS II, Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa – Mikä muuttuu? (2011)

RoHS-direktiivi rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Uudelleenlaadittu RoHS-direktiivi (RoHS II) astui voimaan 21.7.2011 ja se toimeenpannaan kansallisesti 2.1.2013 mennessä. Oppaassa käydään läpi uuden RoHS II -direktiivin sisältö ja muutokset ensimmäiseen RoHS-direktiiviin verrattuna. Merkittävimmät muutokset direktiivissä ovat:

 • Soveltamisala on avoin – kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kuuluvat soveltamisalaan.
 • Uudessa RoHS-direktiivissä ei ole enää soveltamisalan yhteydessä viittausta WEEE-direktiiviin.
 • WEEE-direktiivistä irrottamisen myötä RoHS II -direktiivi sisältää RoHS I -direktiiviin verrattuna huomattavasti lisää tarkentavia määritelmiä.
 • Direktiivissä on esitetty toimijoiden velvollisuudet.
 • Laitteilta vaaditaan CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.
 • Direktiivissä on määritelty aikataulut ja aikarajat mm. direktiivin uudelleentarkastelulle ja vapautuksille ainerajoituksista.
 • Poikkeuksia ainerajoituksista voidaan myöntää delegoiduilla säädöksillä.

Oppaan tekstikohdat on linkitetty liitteenä olevaan direktiivitekstiin. Oppaassa myös havainnollistetaan mm. tärkeitä aikatauluja ja siirtymäaikoja.

 

Opas on ladattavissa pdf-muodossa.

 

 

Ympäristöaloitteista lainsäädännöksi - katsaus EU:n uusiin aloitteisiin (2011)

Teknologiateollisuutta koskeva ympäristölainsäädäntö on muuttunut yhä haastavammaksi. Sääntely lisääntyy voimakkaasti ja joukosta olisi poimittava oleellinen tieto oikeaan aikaan. Parhaat mahdollisuudet vaikuttamiseen on lainsäädännön valmistelun aloitetasolla. Ennakoimalla ympäristölainsäädännön muutoksia yritykset voivat luoda itselleen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla tuomalla markkinoille tulevan ympäristölainsäädännön vaatimukset täyttäviä tai ylittäviä tuotteita ja palveluita. 

 

Katsaus on yrityksille eräänlainen tiekartta ympäristölainsäädännön käynnissä oleviin ja odotettavissa oleviin muutoksiin. Katsauksessa käsitellään muun muassa materiaali- ja energiatehokkuuteen, tuotteiden ainesisältöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä aloitteita.

 

Kirjallisen selvitystyön tulosten lisäksi katsaukseen on koottu selvityksen aikana tehtyjen haastattelujen antia. Haastatteluihin osallistui yhteensä 45 henkilöä mm. EU-komissiosta, ministeriöistä ja järjestöistä. Lisäksi 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritystä osallistui selvitystyön aikana erilaisiin työpajoihin.

 

Selvityksen teki Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta asiantuntija Mika Kapanen Technetium Consulting Oy:stä.

 

Julkaisu on ladattavissa pdf-muodossa.

 

 

Ympäristölainsäädäntöosaaminen kilpailutekijänä (2011)

Julkaisun tavoitteena on helpottaa ympäristölainsäädännön yrityksiltä vaatimaa selvitystyötä tarjoamalla apuvälineitä ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön vaatimusten hallintaan ja lainsäädäntöosaamisen kehittämiseen tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa. Julkaisussa esitetään toimintatapoja ja suosituksia, miten yritykset voivat arvioida ja parantaa tietoisuuttaan ympäristölainsäädännöstä ja saavuttaa kilpailuetua ympäristölainsäädäntöosaamisella. Tavoitteena on näin edesauttaa yritysten mahdollisuuksia edelläkävijyyteen lainsäädännön seurannassa ja ekologisten tuotteiden kehittämisessä.

 

Julkaisu on tiivistelmä Teknologiateollisuuden teettämästä diplomityöstä (2010), jossa tutkittiin kemikaalilainsäädännön asettamia vaatimuksia tuotteille ja toimitusketjulle tuotteen elinkaaren aikana ja lainsäädäntöosaamisen merkitystä liiketoiminnan kehittämiselle. Tutkimuksessa käsiteltiin esimerkkeinä REACH- ja CLP-asetusta ja RoHS-direktiiviä ja tarkasteltiin kyseisten säädösten vaikutuksia neljän Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen tuotteisiin ja toimintaan.

 

Julkaisu on ladattavissa pdf-muodossa. Diplomityön voi ladata pdf-muodossa tästä

 

 

Ympäristölainsäädäntö - seuranta ja vaikuttaminen (2010)

Euroopan unionin ympäristösääntelyn ja lainsäädäntöhankkeiden lisääntyminen työllistää lainsäädäntötyössä mukana olevia tahoja kuten viranomaisia, järjestöjä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja näiden tahojen muodostamia yhteistyöverkostoja. EU:n Lissabonin sopimuksen myötä myös lainsäädäntöprosessit ovat uudistuneet. Tässä julkaisussa on selvitetty nykyiset prosessit ja yhteistyömenettelyt. Tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään sekä EU:n että kansallisten lainsäädäntöprosessien eri vaiheet ja niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet.

 

Julkaisu toimii oppaana, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä seuraamaan tärkeitä lainsäädäntöhankkeita, vaikuttamaan omaa alaansa koskeviin säädösehdotuksiin ja varautumaan lainsäädännön muutosten tuomiin tulevaisuuden haasteisiin. Oppaan tavoitteena on myös tehostaa yhteistyötahojen keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda pohjaa toimivalle yhteistyöverkostolle, jonka avulla yritys voi seurata ja vaikuttaa lainsäädäntöhankkeisiin. Opas sisältää paljon käytännön esimerkkejä lainsäädännön eri vaiheista.

 

Julkaisu on tarkoitettu Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille helpottamaan lainsäädännön kehittymisen seuraamista. Julkaisu on hyödyllinen tietolähde myös muille sidosryhmille.

 

Julkaisun ovat Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta laatineet ylitarkasta Pirke Suoheimo ja tutkija Riina Pelkonen Suomen ympäristökeskuksesta.

 

Julkaisu on ladattavissa e-kirjana tai sitä voi tilata painettuna versiona lähettämällä sähköpostia Carina Wiikille (etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

 

REACH ja CLP - asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle (2010)

Teknologiateollisuus ry on julkaissut yhdessä Kaupan liiton sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen kanssa esitteen REACH ja CLP – asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle. Esite on tehty erityisesti pk-yrityksille ja siinä luetellaan mm. asetusten velvoitteet ja aikataulut. Lisäksi sieltä löytyy yrityksille avuksi muistilista.

 

REACH-asetuksessa on velvoitteita lähes kaikille yrityksille. Se koskee paitsi kemikaaleja valmistavia, maahantuovia ja jakelevia yrityksiä myös esimerkiksi esineiden maahantuojia ja valmistajia. Lisäksi jatkokäyttäjille on täysin uusia velvoitteita.

 

REACH vahvistaa entisestään yritysten vastuuta:

 • selvittää markkinoimiensa aineiden ja tuotteiden ominaisuudet
 • määrittää turvallisen käytön edellytykset sekä
 • tiedottaa niistä toimitusketjua pitkin jatkokäyttäjille.

CLP-asetuksessa säädetään kriteereistä, joiden perusteella kemikaali luokitellaan vaaralliseksi sekä määritellään, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. CLP tuo velvoitteita valmistajien ja maahantuojien lisäksi myös jatkokäyttäjille ja jakelijoille.

 

Esite ladattavissa pdf-muodossa

 

 

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus kannustaa edelläkävijyyteen

Teknologiateollisuuden tuotteilla, järjestelmillä ja palveluilla vaikutetaan koko yhteiskunnan toimivuuteen ja hyvinvointiin. Niillä voidaan merkittävästi vähentää ympäristövaikutuksia paitsi omalla teollisuudenalalla, myös muilla toimialoilla.

Ympäristölinjaus osoittaa yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa kilpailuedellytyksen tulevaisuudessa. Linjauksen sanoma kiteytyy kolmeen pääviestiin:

 • Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa
 • Vastuullisuus on toimintamme perusta
 • Vaikutamme maailman ympäristötehokkuuteen

Linjauksen tavoitteena on innostaa ja kannustaa yrityksiä edelläkävijyyteen ympäristöä säästävien teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Yhteistyökumppaneille esitetään yhteisiä toimia ratkaisemaan globaaleja ympäristökysymyksiä.

Ympäristötyöryhmä toivoo, että linjauksesta tulee yrityksille konkreettinen viitekehys ja työkalu, joka tukee ja kannustaa hyödyntämään ympäristöosaamista kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus on ladattavissa pdf-muodossa sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä ​versiona.  Painetun suomenkielisen version voi tilata lähettämällä sähköpostiviestin carina.wiik(at)teknologiateollisuus.fi.

Linjaus on ladattavissa pdf-muodossa tästä:

 

 

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi - toimintamalli ja työkalut (2009)

 

Kirja tarjoaa kokonaiskuvan yrityksen ympäristöosaamisen osa-alueista, joita ovat

 • vastuullisuus
 • ympäristövaikutukset
 • ympäristölainsäädäntö
 • toimittajaketjun hallinta
 • riskien hallinta
 • ympäristöliiketoiminta

Lukijaa opastetaan asemoimaan oma yrityksensä kunkin osa-alueen suhteen, tunnistamaan olennaiset ympäristöasioiden hoidon kehittämiskohteet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan parhaiten sopivat parantamistoimenpiteet. Selkeä toimintamalli auttaa yritystä keskittymään sen toiminnalle merkittävimpien ympäristöosaamisalueiden kehittämiseen ja tarvittavien toimenpiteiden priorisoimiseen. Toimintamallin avulla kehittäminen ja resurssit voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin.

Kirja on tarkoitettu sekä yrityksen johdolle että ympäristöasioista vastaaville asiantuntijoille.

 

Kirja liittyy erillisenä osana Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi -verkkopalveluun. Verkkopalvelu sisältää kirjan tekstin lisäksi runsaasti lisäaineistoa, toimintamalleja, yritysesimerkkejä, tietolähteitä, hyödyllisiä linkkejä jne.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

Ympäristöosaaminen-verkkopalvelu >>

 

 

RoHS käytännössä - Opas direktiivin mukaiseen toimintaan (2007)

RoHS-direktiivi rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Käytännönläheinen opas vastaa kysymyksiin siitä, kuuluuko jokin tietty tuote RoHS-sääntelyn piiriin ja mitä direktiivin suhteen pitäisi yrityksessä tehdä. Se on tarkoitettu kaikille RoHSin parissa työskenteleville. Oppaan alussa kerrotaan perusasiat direktiivistä. Tämän jälkeen lukija saa opastusta siihen, miten direktiivin mukaan toimitaan käytännössä.

 

Oppaassa kerrotaan RoHSin vaikutuksista yrityksen eri toimintoihin. Lukija voi lukea koko kirjasta vaikka vain omiin tehtäviinsä liittyvän kappaleen ja saada sen perusteella käsityksen niistä asioista, joita hänen tulee tietää RoHSista.

 

Direktiivin keskeiset vaikutukset aiheutuvat usein juotosprosessin saattamisesta lyijyttömäksi. Tätä käsitellään kirjassa seikkaperäisesti. RoHS ei rajoitu ainoastaan Euroopan unioniin, sillä vastaava säätely lisääntyy eri puolilla maailmaa. Kirjassa kerrotaan pääasiat RoHSin kaltaisesta säätelystä muualla maailmassa, kuten Kiinassa.

 

RoHS on luonteeltaan muuttuvaa lainsäädäntöä, jota voi noudattaa huolehtimalla tästä päivästä ja varautumalla lainsäädännön muutoksiin.

 

RoHS-asioiden seuranta on tärkeää yrityksen kaikille funktioille. Oppaassa on kiinnitetty erityishuomiota tiedonsaannin nopeuteen ja vaivattomuuteen niin sisällön rakenteessa kuin kirjan ulkoasussakin. Kirjan liitteisiin ja linkkilistoihin on koottu lisää hyödyllistä tietoa RoHSista. Kirjan lopussa on myös direktiiviteksti.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

 

REACHin vaikutukset toimitusketjussa - case sinkitty ja maalattu teräskate (2007)

Kirjassa kerrotaan lyhyesti EU:n uuden REACH-kemikaaliasetuksen sisällöstä ja velvoitteista erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astunut REACH-asetus on EU-asetuksena välittömästi sovellettavaa oikeutta. Sen velvoitteet tulevat kuitenkin voimaan asteittain asetuksessa annettujen aikataulujen mukaan. REACH-asetus on erittäin laaja ja korvaa arviolta noin 40 nykyisin voimassa olevaa kemikaalisäädöstä. Asetus kattaa aineet sellaisenaan ja valmisteissa, mutta myös aineet esineissä.  

 

Julkaisun tiedot löytyvät Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

 

EuP-direktiivi - ympäristövaatimukset energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelulle (2007)

EuP-direktiivi tulee voimaan 11.8.2007, mutta ei vielä suoraan kohdistu tuotteisiin tai velvoita energiaa käyttävien tuotteiden valmistajia. Vasta direktiivin nojalla annettavat tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanosäädökset sitovat näiden tuotteiden valmistajia ja muita tuotteiden EU:n markkinoille saattajia. Yritysten on oleellista seurata, kuuluvatko sen valmistamat tuotteet joihinkin EU:n komitean käynnistämien selvitysten kohteena oleviin tuoteryhmiin ja tarkistaa selvityksen sisältö ja aikataulu. On todennäköistä, että näille tuoteryhmille on tulossa ensimmäiseksi myös täytäntöönpanosäädöksiä. 

 

Julkaisun tiedot löytyvät Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

 

Kokemuksia tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan toteuttamisesta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (2006)

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet ovat viime vuosina olleet EU:n ympäristöpoliittisen huomion erityiskohteena. Osana EU:n yhdennetyn tuotepolitiikan toteutusta on hyväksytty muun muassa kolme uutta direktiiviä, EuP-, RoHS- ja WEEE-direktiivit. Niiden vaatimukset kohdistuvat tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja jätteenkäsittelyyn. Uuden sääntelyn vaatimuksiin ei vastata hetkessä. Direktiivien vaatimukset ovat sinänsä melko selkeitä, mutta käytännön toteutuksessa törmätään moniin avoimiin kysymyksiin.

 

Kirja nostaa esiin asioita, joihin yritykset ovat tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan uusia vaatimuksia ennakoidessaan, tulkitessaan ja niihin käytännön ratkaisuja hakiessaan törmänneet. Uudet vaatimukset koskevat lopputuotevalmistajien tai tuotemerkin omistajien lisäksi maahantuojia, materiaali-, komponentti- ja osakokoonpanotoimittajia sekä sopimusvalmistajia. Kirja tarjoaa yrityksille hyödyllistä vertailutietoa muiden yritysten kokemuksista ja viranomaisille perusteita tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan edelleen kehittämiseen ja suuntaamiseen. Tarpeellista lisätietoa aiheesta on myös runsaassa lähdeaineistossa ja Internet-linkeissä.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

 

Guide to Contractual Options for B2B Equipment under WEEE (2006)

Englanninkielisen oppaan tarkoituksena on opastaa yrityksiä sopimusten tekemiseen yritystenvälisessä kaupassa (B-to-B), kun on otettava huomioon WEEE-direktiivin määräykset.

 

This Orgalime guide is produced with the objective to provide guidance and clarifications for producers in the field of business-to-business (B-2-B) contracts to respect the provisions of the WEEE Directive. This document only concerns non-private household equipment, for which the Directive enables a contractual transfer of the obligations held by the producers. It is presumed that the reader is familiar with the terms and scope of the WEEE Directive. According to the WEEE Directive, the producer is responsible for the management of the waste electrical and electronic equipment and shall provide for the processing, recycling or disposal of it, as well as the cost and financing of this WEEE.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilla.

 

WEEE and RoHS Scope Guide (2006)

Oppaan tavoitteena on auttaa tuottajia ja viranomaisia määrittelemään WEEE- ja RoHS-direktiivien kattavuuden. Se tarjoaa tulkintoja, kriteereitä ja päätöspuita, jotka auttavat lukijaa päättämään kuuluvatko tuotteet näiden kahden direktiivin vaikutuksen piiriin.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilla.

 

Lyijyttömyyteen siirtyminen ja sen aiheuttamat muutokset elektroniikkatuotannossa (2004)

Tina-lyijy on ollut elektroniikkateollisuudessa pääkäyttöinen

juotemateriaali elektroniikan valmistuksen alkuajoista lähtien. Lyijyn myrkyllisyyden takia alettiin 1990-luvulla tutkia vaihtoehtoja lyijyn korvaamiseksi. Lainsäädäntö on ollut ympäristömyönteisen ajattelun lisäksi tärkeä vauhdittaja lyijyttömyyteen siirtymisessä. Raportissa käsitellään materiaaleja, joilla tina-lyijyjuotteita voidaan korvata, lyijyttömien komponenttien käyttöönottoon liittyviä tekijöitä, korkeampien juotoslämpötilojen asettamia haasteita piirilevyille, lyijytöntä juottamista sekä lyijyttömien liitosten testausta ja standardeja.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilla.

 

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu - Opas sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle (2001)

Tuotesuunnittelulla vastataan ympäristövaatimuksiin

EU:ssa valmistellaan useita direktiivejä sähkö- ja elektroniikkatuotteille. Ne asettavat uusia vaatimuksia tuotteiden suunnittelulle, haitallisten aineiden minimoimiselle tuotteissa sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräykselle ja käsittelylle.

 

Direktiivien täyttämiseen voidaan vaikuttaa tuotesuunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu -opas selvittää, miten yritykset voivat varautua ja vastata direktiivien vaatimuksiin.

Se antaa työkaluja ympäristöasioiden huomioonottamiseen tuotesuunnittelupäätöksissä. Siinä käydään läpi mm. tuotesuunnittelun tärkeimmät ympäristötavoitteet ja vaihtoehtoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä esitetään käytännön esimerkkejä tuotesuunnittelun avulla saavutetuista ympäristöhyödyistä.

 

Opas on suunnattu erityisesti tuotteiden suunnittelu- ja kehitystyöhön osallistuville sekä yrityksessä ympäristöasioita kehittäville henkilöille. Sitä voidaan käyttää myös yleistietolähteenä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta sekä opetus- ja koulutusmateriaalina.

 

Julkaisun tiedot Teknologiainfo Teknovan sivuilla.