FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä työmarkkina-asioista ja vastauksia niihin.

Työajan lyhennys

 

K: Osalla työntekijöistämme on pekkaspäiviä pitämättä vielä joulukuussa. Työtilanne ei mahdollista pekkaspäivien antamista vuodenvaihteessa. Miten on syytä toimia?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 19.2 C-kohdan mukaisesti työnantaja ja työntekijä voivat sopia tasaamisvapaan siirtämi­sestä annettavaksi viimeistään seuraavan vuoden loppuun men­nessä. Pääluottamusmiehelle annetaan selvitys tasaamisvapaiden siirtokäytännöistä.

Siirtää voidaan sellainen tasaamisvapaa, josta tasaamislisää ei ole maksettu. Siirretyn tasaamisvapaan osalta tasaamislisä makse­taan vapaan pitämisen yhteydessä. Siirrettävän tasaamisvapaan määrästä ja tasaamislisän maksamisajankohdasta voidaan sopia toisin.  

Mikäli vapaat jäävät antamatta, korvataan ne kuten viikoittainen ylityö.

Malmikaivosten työehtosopimuksessa (TES 13 §:n 2 momentti) ja Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisessä työehtosopimuksessa (TES 19.2 C-kohta) on vastaava määräys kuin teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 6 §:n 2 kohdan mukaisesti vapaata pidetään työnantaja osoituksen mukaan vähintään työvuo­ro kerrallaan, ellei toimihenkilön kanssa työsuhteen aikana toisin sovita vapaan pitämisestä tai sen korvaamisesta. Työtuntijärjes­telmään merkitsemätön, pitämätön vapaa annetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli vapaata tällöin on antamatta, korvataan se kuten viikkoylityö.

 

Lomaraha

 

K: Voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi ja miten silloin tulee toimia?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei tunne mahdollisuutta vaihtaa lomaraha vapaaksi. Työntekijän kanssa voidaan kuitenkin sopia palkattomasta vapaasta.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 24 §:n 4-kohdan mukaan toimihenkilön kanssa voidaan paikallisesti sopia lomarahan korvaamisesta vastaavalla vapaalla, joka on pidettävä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Vastaava vapaa on puolet lomapäivien määrästä. Näin ollen esimerkiksi 30 lomapäivän lomarahan osalta vapaa on 15 arkipäivää ja 24 lomapäivän osalta 12 arkipäivää. Arkipäiviä ovat tällöin kaikki ne päivät, jotka vuosilomalain mukaan katsotaan arkipäiviksi.

K: Työntekijämme on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ja hänen työsuhteensa päättyy toukokuun lopussa. Maksetaanko työntekijälle lomakorvauksen lisäksi myös lomaraha?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen ja Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 21.5.2 kohdan mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhtey­dessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy muusta kuin työnte­kijästä itsestään johtuvasta syystä. Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauk­sesta, mutta ei kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden loma­korvauksesta.

Malmikaivosten työehtosopimuksen 23 §:n 2 momentin mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhteydessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä. Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta, mutta ei viimeisen kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta.

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen mukaan 18 §:n 2 momentin mukaisesti Lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhteydessä, mikäli työsuhde päättyy muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 24 §:n 4 kohdanmukaisesti lomaraha maksetaan myös jo päättyneeltä lomanmääräy­tymisvuodelta maksettavan lomakorvauksen osalta, mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy lomakautena muusta kuin toimihenkilöstä itsestään johtuvasta syystä tai määräaikaisen työsuhteen päättyessä lomakautena.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti lomaraha maksetaan vain pidettäessä lomaa.      

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen 23 §:n 4 kohdan mukaisesti mikäli työnantaja irtisanoo työntekijän muista kuin työntekijästä johtuvis­ta syistä siten, että työsuhde päättyy lomakautena, maksetaan lomaraha siitä lomakorvauksesta, joka määräytyy jo päättyneen lomanmääräytymis­vuoden perusteella.

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen 26 §:n 3 kohdan mukaisesti toimihenkilölle maksetaan työsuhteen päättyessä hänestä itsestään riippumattomasta syystä lomarahan suuruinen korvaus lomakorvauksesta laskettuna. Korvausta ei kuitenkaan makseta koe aikana päättyneessä työsuhteessa eikä myöskään, kun kyseessä on alle vuoden kestävä määräaikainen työsuhde.

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 10 §:n 3 momentin mukaisesti toimihenkilölle maksetaan työsuhteen päättyessä hänestä itsestään riippumattomasta syystä lomarahan suuruinen korvaus lomakorvauksesta laskettuna. Korvausta ei kuitenkaan makseta koeaikana päättyneessä työsuhteessa eikä myöskään, kun kyseessä on alle vuoden kestävä määräaikainen työsuhde.

K: Jos työntekijä sairastuu ennen sovitun lomarahavapaan alkua, siirtyykö lomarahavapaa myöhemmin pidettäväksi?

V: Lomarahan vaihtamisesta saatu vapaa kuluu sairastumisesta huolimatta.

 

Arkipyhäkorvaus

 

K: Työntekijä on ollut pekkasilla helatorstaita edeltävän keskiviikon ja sitä seuraavan perjantain. Maksetaanko työntekijälle arkipyhäkorvaus?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23.2 kohdan mukaisesti arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden.

2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Edellytyspäivä on todellinen työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä. Jos arkipyhää edeltää tai seuraa sovittu tai määrätty työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä), edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.

 

Muutokset työtuntijärjestelmään

 

K: Meillä olisi tarve siirtää työntekijät tilapäisesti työskentelemään kolmeen vuoroon. Miten tulisi toimia?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 19.4.1 alakohdan mukaisesti voimassa olevan työtuntijärjestelmän muuttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan työpaikalla työehto­sopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti.

Tilapäisestä muutoksesta ilmoitetaan, mikäli mahdollista, viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa, kui­tenkin viimeistään kolmantena muutoksen toimeenpanoa edeltä­vänä päivänä. Ilmoitusajoista voidaan sopia toisin paikallisesti.

 

Vuosiloma

 

K: Voiko työntekijä itse päättää milloin hän pitää vuosilomansa?

V: Ei voi, koska loma pidetään työnantajan määrittämänä ajankohtana.

Vuosilomalain 22 §:n mukaisesti työnantajan on kuitenkin ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

K: Työntekijämme sairastui vuosilomalla ollessaan. Siirtyvätkö hänen lomapäivänsä sairauden johdosta?

V: Vuosilomalain 25 §:n 2 momentin mukaisesti jos sairaudesta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa kuitenkaan vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. 

 

Ylityöt

 

K: Voiko työnantaja määrätä työntekijän ylityöhön?

V: Ylityön tekemiseen tarvitaan työntekijän suostumus.

K: Työntekijä on työskennellyt juhannusviikolla ma-to 8 h/vrk. Hän tulee töihin myös juhannusaattona ja juhannuspäivänä ja tekee kumpanakin päivänä töitä 8 h/vrk. Miten hänelle korvataan juhannusaattona ja juhannuspäivänä tehdyt työt?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20.4.2 b -kohdan mukaisesti juhannusaattona tehty työ on TES-ylityötä ja se korvataan kuten viikoittainen ylityö. TES:n 20.9 kohdan mukaan juhannusaattona tehdystä työstä maksetaan lisä, jonka suuruus on 100 % kta:sta. Näin ollen työntekijä saa tuntipalkkansa 8 tunnilta ja lisäksi 100 %:n lisän kultakin tunnilta. Juhannusaatolta maksetaan lisäksi arkipyhäkorvaus, mikäli arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset muutoin täyttyvät (TES 23.2).

Juhannuspäivänä tehty työ on työaikalain mukaista ylityötä, joka korvataan viikoittaisena ylityönä 100 %. Juhannuspäivältä maksetaan lisäksi sunnuntaityökorvaus TES 20.8 mukaisesti.

 

Neuvotteluvelvollisuus

 

K: Kuinka pitkä on YT-neuvotteluaika, jos neuvotellaan lomautuksesta enintään 90 päiväksi ja lomautus koskisi 50 työntekijää?

V: 14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä.

 

Palvelusvuosilisä

 

K: Voidaanko palvelusvuosilisä paikallisesti sopien vaihtaa vastaavaan vapaaseen?

V: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 14.5.3 työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa voidaan pitää palvelus­vuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Pää­luottamusmiehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 4 §:n 14 kohdan mukaisesti työnantaja ja toimihenkilö, joka on ennen 30. marraskuuta täyttä­nyt vähintään 58 vuotta, voivat vuosittain sopia, että toimihenkilön ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan va­paaseen. Vapaa voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkistusajankoh­dan jälkeen. Työnantaja ja toimihenkilö sopivat vapaan ajankoh­dasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaista palvelusvuosilisää ei voi vaihtaa vastaavaan vapaaseen.