Kouluyhteistyö - MyTech-ohjelma

Teknologiateollisuuden uusi MyTech-ohjelma avaa matematiikan ja teknologian merkitystä nuorille. Ohjelma tukee yläkoulussa ja lukiossa ilmiölähtöistä projektioppimista ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoittena on kannustaa opettajia ja oppilaita kokeilevaan toimintakulttuuriin ja tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin. 

Nuorten maailma on täynnä teknologiaa, mutta kiinnostus matematiikkaan ja luonnontieteisiin laskee ja samoin osaaminen. Nuoret käyttävät sujuvasti teknologiaa, mutta eivät näe - varsinkaan tytöt - matematiikan ja teknologian mahdollisuuksia globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Mielikuva teknologiasta laajenee ja monipuolistuu, kun se tuodaan osaksi nuoria kiinnostavia ilmiöitä ja teknologiateemat rakennetaan sisään koulujen ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin. Pitkäjänteisen ja systemaattisen yhteistyön varmistamiseksi yritykset ja koulut tarvitsevat toimintamallin, jonka avulla tekemiseen ja kokemiseen perustuva oppiminen on helppo toteuttaa.

Kiinnostus syntyy tekemällä

Yläkouluille ja lukioille suunnattu MyTech-ohjelma tarjoaa käytännön työkaluja ilmiölähtöiseen oppimiseen. Samalla ohjelma vahvistaa koulujen yhteistyötä teknologia-alojen yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen varmistamiseksi tulevaisuuden osaajille.

MyTech-ohjelman projektipäivän toiminnalliset opintokäynnit ovat oppilaille osa oppimisprojektia. Yrityksille opintokäynti on keino tavoittaa laajasti tulevaisuuden osaajia ja korkeakoulut tavoittavat tulevia opiskelijoita. 

Projektipäivänä oppilaat perehtyvät miten heitä itseään kiinnostavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan ratkaisemaan sekä miten teknologiaa hyödynnetään ilmiön haasteiden ratkaisemiseen. Oppilaat näkevät millainen merkitys LUMA- ja teknologia-osaamisella on heidän omaan elämäänsä. 

Valtakunnallinen toimintamalli 

Uusi MyTech-ohjelma helpottaa opettajia toteuttamaan uusia opetusuunnitelmia, jotka edellyttävät ilmiölähtöisten oppimisprojektien toteuttamista. Ohjelma tarjoaa yläkouluille ja lukioille ideoita ja materiaaleja uudenlaiseen monialaiseen opetukseen ja oppimiseen. Teemamateriaaleihin linkitetään myös teknologiayritysten nuorten ammattilaisten tarinoita ammatistaan ja työnsä merkityksestä. Näin yläkoululaiset ja lukiolaiset saavat samalla myös tarvitsemaansa työelämätietoa. 

Olennainen osa ohjelmaa on projektipäivän opintokäynti teknologia-alan yritykseen ja korkeakouluun. Opintokäynneistä tehdään vaikuttavia ja innostavia kokonaisuuksia, joita yritysten on kevyt toteuttaa ja helppo skaalata teemasta riippumatta. Pedagogisia ratkaisuja kehitetään opettajiksi opiskelevien kanssa. 

MyTech-ohjelman sivustolle tehdään järjestelmä, josta opettajat eri puolilla Suomea löytävät helposti projektipäivän opintokäyntikohteet. Koulujen hyvin tuntema opintokäyntituki tullaan kohdentamaan vain MyTech-ohjelmaan. 

Opettajille suunnatulla MyTech-ohjelman sivuilla lisää tietoa ohjelmasta koulun näkökulmasta. Ohjelman pilotointia varten tehdyt sivut uudistetaan syksyllä, kun koko MyTech-sivusto uudistetaan.

Kouluyhteistyöstä MyTech-ohjelman opintokäyntejä

MyTech-ohjelmaa pilotoitiin keväällä kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kiinnostus ja tulokset osoittavat, että ohjelmalle ja varsinkin systemaattiselle yritys-kouluyhteistyölle on todellinen tarve. Syksyllä MyTech-ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi ja kaikilla jäsenyrityksillä on mahdollisuus toteuttaa MyTech-opintokäyntejä. Yritys itse määrittelee kuinka monelle oppilasryhmälle ja milloin toteuttaa opintokäynnin. Osallistuminen MyTech-ohjelmaan on yrityksille maksutonta.

Tervetuloa mukaan MyTech-ohjelmaan lukuvuodelle 2017 - 2018! Ilmoita yrityksesi mukaan täällä.

 

Lisätietoja

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi@sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 581 8603